Algemene voorwaarden

V3 21-02-2020 | 10:07:10

Algemene voorwaarden Cycle Hartstichting

V5 20-02-2020 | 11:52:48

Lees de voorwaarden door voordat je deelneemt, meehelpt en/of doneert aan het Evenement. Het Evenement betreft een fietstocht van de Hartstichting. Het is een fietstocht van Nederland naar Parijs of Berlijn (afhankelijk van de door Deelnemer gekozen route) welke de Deelnemer in een aantal dagen aflegt. De opbrengst van het Evenement gaat volledig naar de Hartstichting voor onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Artikel 1               Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Cycle Paris: Fietstocht van 550 km van Den Haag naar Parijs welke de Deelnemers in 4 dagen afleggen;

Cycle Berlin: Fietstocht van 750 km van Apeldoorn naar Berlijn welke de Deelnemers in 5 dagen afleggen;

Deelnemer: persoon die deelneemt aan het Evenement;

Doelbedrag: het bedrag aan sponsorgeld dat een Deelnemer kan inzamelen via zijn of haar Sponsorpagina op de Website.

Donateur: de persoon of rechtspersoon die via de Website een financiële bijdrage levert aan de Deelnemer welke volledig ten goede komt aan de Hartstichting in de strijd tegen hart- en vaatziekten;

Kentaa: Kentaa B.V., gevestigd te Arnhem, beheerder van de Website;

Evenement: Fietstocht van de Hartstichting van een locatie in Nederland naar Parijs of Berlijn welke Deelnemer in meerdere dagen aflegt;

Hartstichting: de Nederlandse Hartstichting, gevestigd te Den Haag, organisator verantwoordelijk voor het Evenement;

Buckaroo: Buckaroo B.V., gevestigd te Utrecht, draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via de Website;

Persoonsgegevens: alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens.

Sponsorpagina: persoonlijke pagina van Deelnemer op de Website waarop hij of zij sponsorgeld kan inzamelen.

Website: www.cyclevoorjehart.nl

Artikel 2               Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van het Evenement, waaronder deelname, de promotie en donaties aan het Evenement. Ze bevatten de voorwaarden van de overeenkomst tussen enerzijds de Deelnemer en/of Donateur en anderzijds de Hartstichting.
 • Hoewel de Hartstichting verantwoordelijk is voor de inhoud van het Evenement en de Website kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 • De Hartstichting kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op de Website. De Deelnemer en/of Donateur gaat akkoord met de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden door gebruik te maken van de Website na die publicatie.

Artikel 3               Inschrijfvoorwaarden 

 • Inschrijving voor het Evenement is mogelijk vanaf 1 juli 2019. Het Evenement kent een maximum aantal Deelnemers van 55 per Evenement. Na het bereiken van dit aantal is inschrijving voor het Evenement niet meer mogelijk.  
 • Inschrijving vindt plaats via de Website en is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt, afhankelijk van het gekozen Evenement, €329,- (Parijs) of €379,- (Berlijn) en dient direct bij inschrijving te worden voldaan. Het inschrijfgeld dekt de (vooraf) gemaakte kosten van het Evenement en kan niet aan een andere Deelnemer worden overgedragen. Na bevestiging van inschrijving krijgt Deelnemer een persoonlijke Sponsorpagina op de Website. Deelnemer dient deze Sponsorpagina zorgvuldig bij te houden en regelmatig te updaten.   
 • Het inschrijfgeld kan nimmer worden geretourneerd aan Deelnemer. Dit geldt tevens in geval van uitschrijving van het Evenement.

Artikel 4                   Transactiekosten

 • Payment provider Buckaroo draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via de Website. Over transacties worden door Buckaroo transactiekosten berekend. Deze kosten bedragen gemiddeld €0.20 per transactie. De Hartstichting is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo. Bij een donatie kan een Donateur ervoor kiezen om een vrijwillige bijdrage van € 1.20 aan de (transactie)kosten te doen.

Artikel 5               Doorgang van het Evenement

 • Cycle Paris zal plaatsvinden van 28 mei 2020 tot en met 1 juni 2020. Cycle Berlin zal plaatsvinden van 8 juli 2020 tot en met 13 juli 2020.
 • De Hartstichting behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onverwacht slecht weer of andere onvoorzienbare omstandigheden waardoor bijvoorbeeld de veiligheid van Deelnemers in het geding kan komen, het Evenement uit te stellen en/of te annuleren.

Artikel 6               Deelname aan het Evenement

 • Deelname aan het Evenement vindt plaats op vrijwillige basis en onder de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer. Deelnemer die op de startdatum van het Evenement nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, kan uitsluitend deelnemen gezamenlijk en onder de verantwoordelijkheid van een begeleider, welke de leeftijd van ten minste 21 jaren heeft bereikt.
 • Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
 • De Hartstichting raadt Deelnemer aan zich (sport)medisch te laten onderzoeken voordat hij/zij deelneemt aan het Evenement. Een (sport)medisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een verantwoorde sportbeoefening. Deelname aan het Evenement vergt immers een (zware) lichamelijke inspanning. In sommige gevallen wordt een sportmedisch onderzoek vergoedt door de verzekeraar.
 • Deelnemer dient te allen tijde aanwijzingen van de organisatie van het Evenement en/of de (lokale) autoriteiten onmiddellijk op te volgen. Bij ongeoorloofd en/of onverantwoordelijk gedrag kun je door de organisatie van het Evenement van (verdere) deelname worden uitgesloten.

Artikel 7               Gebruik beeldmateriaal

 • Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Evenement, waaronder auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, onder meer ten aanzien van de Website, berusten bij de Hartstichting.
 • Deelnemer geeft de Hartstichting het volledige recht beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke van Deelnemer te gebruiken, te vermenigvuldigen en/of te publiceren dan wel uit te zenden voor promotionele doeleinden van het Evenement of de Hartstichting. Deelnemer ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • Deelnemer geeft toestemming diens opname/bijdrage van tekst en/of beeld te voorzien dan wel anderszins aan te passen op een dusdanige wijze dat de opname of bijdrage het beste in staat is de door de Hartstichting gestelde doelstellingen te verwezenlijken, een en ander ter uitsluitende beoordeling door de Hartstichting. Deelnemer kan door de medewerking geen recht doen gelden op gebruik, vermenigvuldigen en publiceren van diens opname/bijdrage door de Hartstichting.
 • De Hartstichting spant zich tot het uiterste in om de overige rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de persoon of het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een Deelnemer worden geüpload op zijn of haar Sponsorpagina op de Website, dan staat de Deelnemer in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De Deelnemer vrijwaart de Hartstichting tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Artikel 8               Verwerking persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens zullen door de Hartstichting en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. De Hartstichting en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Zie voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens het privacy statement op de Website.

Artikel 9               Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 • Deelname aan het Evenement geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico van Deelnemer.
 • De Hartstichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die bij Deelnemer zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaande aan, tijdens of na afloop van deelname aan het Evenement. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het afgelasten of verplaatsen van het Evenement en voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • De Hartstichting is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging va eigendommen van Deelnemers of eigendommen van derden.
 • Deelnemer vrijwaart de Hartstichting voor aansprakelijkheid voor schade die deze en/of derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.

Artikel 10           Overig

 • Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd is.
 • Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden via cycle@hartstichting.nl, per telefoon/whatsapp op 06-83971867 of per post: Prinses Catharina-Amaliastraat 10, 2496 XD t.a.v. Anna Koster.